بررسی تطبیقی گرایش‌های موضوعی پایان‌نامه‌ها و رساله‌های دوره تحصیلات تکمیلی رشته مطالعات برنامه درس

چهارشنبه 26 تير 1398
15:16
بک لینک 09125879258


بررسی تطبیقی گرایش‌های موضوعی پایان‌نامه‌ها و رساله‌های دوره تحصیلات تکمیلی رشته مطالعات برنامه درسی در جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا

پارسای داخل کشور کارشناسی ارشد 1396

پدیدآور: سولماز خسروی استاد راهنما: مقصود امین خندقی استاد مشاور: بهروز مهرام

دانشگاه فردوسی مشهد, دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی موضوعی پایان نامه‌های دوره تحصیلات تکمیلی رشته مطالعات برنامه درسی در دانشگاه‌های آمریکا و ایران به منظور شناسایی وجوه مغفول مطالعات این رشته می‌باشد. روش مورد استفاده تحلیل محتوا بود. کلیه پایان‌نامه‌های رشته مطالعات برنامه‌درسی در دانشگاه‌های کشور آمریکا و ایران در مقطع تحصیلات تکمیلی طی ده سال گذشته قلمرو مورد بررسی در این پژوهش بود. به دلیل گستردگی قلمرو پژوهش و با تحدید در قلمرو منابع و قلمرو زمانی مورد نظر, 1041 مورد از پایان‌نامه و رساله‌های کشور آمریکا و 778 مورد از پایان‌نامه‌ها و رساله‌های کشور ایران و در مجموع 1819 پایان‌نامه و رساله در مقطع تحصیلات تکمیلی مورد بررسی قرار گرفت. داده‌های پژوهش از طریق کاربرگ کدگذاری که شامل ابعاد معرفتی و زمینه‌ای حوزه برنامه‌درسی و مقوله‌های آن بود و با استفاده از شاخص‌های آمار توصیفی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج بدست‌آمده در دو کشور ایران و امریکا تقریبا مشابه بود ولی در موارد کمی اختلافاتی وجود داشت. نتایج پژوهش حاضر نشان می‌دهد که از حیث توجه به ابعاد معرفتی در مقطع دکتری رشته برنامه‌درسی ابعاد معرفتی همچون ارزشیابی برنامه‌درسی و اجرای برنامه‌درسی در دانشگاه‌های آمریکا و ابعاد معرفتی طراحی برنامه‌درسی, ارزشیابی برنامه‌درسی و تدوین برنامه‌درسی در دانشگاه‌های ایران مورد توجه بودند ولی سایر ابعاد معرفتی از حیث توجه مورد غفلت واقع شده بودند. از طرفی در مقطع کارشناسی ارشد رشته برنامه‌درسی ابعاد معرفتی همچون ارزشیابی برنامه‌درسی و تدوین برنامه درسی در دانشگاه‌های آمریکا و ابعاد معرفتی ارزشیابی برنامه‌درسی و اجرای برنامه‌درسی در دانشگاه‌های ایران مورد توجه بودند ولی سایر حوزه‌ها مورد غفلت واقع شده بودند. از حیث توجه به ابعاد زمینه‌ای در مقطع دکتری و هم در مقطع کارشناسی ارشد رشته برنامه‌درسی, ابعاد زمینه‌ای همچون برنامه‌درسی سطوح تحصیلی, سازمانی و ضمن خدمت و برنامه‌درسی گروه‌های خاص در دانشگاه‌های آمریکا و بعد زمینه‌ای سطوح تحصیلی, سازمانی و ضمن خدمت در دانشگا‌ه‌های ایران مورد توجه بودند ولی سایر حوزه ها مورد غفلت واقع شده بودند. با توجه به مشخص شدن اولویت‌های پژوهشی و آشنایی محققین با موضوعات مغفول و استفاده از نتایج چنین پژوهش‌هایی می‌توان گامی در جهت تحول و نوسازی نظام تعلیم و تربیت اعم از آموزش و پرورش و آموزش عالی و همچنین توسعه‌ای همه جانبه و پایدار برای کشور فراهم شود.[ بازدید : 952 ] [ امتیاز : 3 ] [ نظر شما :
]

تحلیل استنادی منابع و مآخذ پایان‌نامه‌های کارشناسی ارشد رشتهعلم اطلاعات و دانش‌شناسی دانشگاه‌های اص

چهارشنبه 26 تير 1398
15:16
بک لینک 09125879258


تحلیل استنادی منابع و مآخذ پایان‌نامه‌های کارشناسی ارشد رشتهعلم اطلاعات و دانش‌شناسی دانشگاه‌های اصفهان و علوم پزشکی اصفهان از سال 1388تا 1393

پارسای داخل کشور کارشناسی ارشد 1395

پدیدآور: زهره صافی نجف آبادی استاد راهنما: ابراهیم زال‌زاده استاد مشاور: افسانه حاضری

دانشگاه یزد, دانشکده علوم اجتماعی

چکیده

پژوهش حاضر با هدف تحلیل استنادی منابع و مآخذ پایان‌نامه‌های کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش‌شناسی دانشگاه اصفهان و علوم پزشکی اصفهان از سال‌ 1388 تا 1393 انجام شده است. با روش تحلیل استنادی, تعداد 8072 منبع کتابشناختی متعلق به112 پایان‌نامه کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش‌شناسی (97 پایان‌نامه دانشگاه اصفهان و 15 پایان‌نامه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان) بررسی شده است. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از آمار توصیفی استفاده شده است.نتایج نشان داد که میانگین تعداد استناد در هر پایان‌نامه 47/71 درصد بوده است که از نظر شکل فیزیکی, مجلات با45درصد, اصلی‌ترین قالب فیزیکی منابع مورد استناد و زبان فارسی با 58 درصد, زبان غالب منابع مورد استنادبوده است. نیم عمر مجلات و کتاب‌های فارسی و لاتین به ترتیب58/5, 47/17, 26/7 و 51/14 سال برآورد شده است. مجلات هسته با فراوانی بالا به ترتیب فارسی و لاتین در دو دانشگاه, فصلنامه کتاب, فصلنامه کتابداری و اطلاع رسانی, فصلنامه مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات, رهیافت,Journal of Knowledge Management , Journal of the American society for information science and Technology,Library Management, Patient Education and Counseling, J Gan Intern Med وBull Med Liber Assoc می‌باشد.[ بازدید : 924 ] [ امتیاز : 3 ] [ نظر شما :
]

ساختار صدای نوسینده(حضور) در چکیده های پایان نامه های انگلیسی عرب زبانان پارسای داخل کشور کارشناسی

چهارشنبه 26 تير 1398
15:16
بک لینک 09125879258


ساختار صدای نوسینده(حضور) در چکیده های پایان نامه های انگلیسی عرب زبانان

پارسای داخل کشور کارشناسی ارشد 1396

پدیدآور: نادیه ثامر خضیر استاد راهنما: عباس زارعی استاد مشاور: عباس زارعی

دانشگاه کاشان

چکیده

پژوهش در نگارش دانشگاهی به تازگی اهمیت صدای نویسنده را مورد بررسی قرار داده است و این امر به ویژه در مورد افرادی که انگلیسی به عنوان زبان خارجی می خوانند مهم است. این مطالعه در تلاش برای کمک به دانشجویان در مورد پایان نامه دکترای و ارشد در در عراق تهیه شده است. . به طور خاص, مطالعه به منظور توصیف روش های مختلف بیان میزان حضور نویسنده در متون دانشگاههای مختلف عراق در پایان نامه انجام شد. دو مجموعه متن که یکی به زبان انگلیسی توسط محققان عراق و دیگری توسط محققان انگلیسی زبان نوشته شده است با هم مقایسه شد. روش هایی دستیابی به صدای نویسنده توسط گویشور زبان انگلیسی و عربی زبان بررسی شد. برای این منظور, چکیده های عراقی از دانشگاه بغداد و کوفه موستانیریه, بصره, قدیسیه و بابل انتخاب شد. استفاده از برنامه VIRS و نیز با استفاده از کیفیت نوشته های حضور یا صدا اندازه گیری شد و تجزیه و تحلیل شد. رابطه بین دو متغیر در شرایط کیفی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که:الف) دانشمندان عراقی استفاده کمتر از عبارت مورد استفاده دارند ب) برخی نشانگر ها بیش از عناصر صوتی دیگرموثرند.[ بازدید : 875 ] [ امتیاز : 3 ] [ نظر شما :
]

تابلوسازی راهنما طبقات

دوشنبه 17 تير 1398
13:18
بک لینک 09125879258


تابلوسازی راهنما طبقات

تابلو راهنما کاربرد بسیاری جهت راهنمایی عموم دارد ،تابلوی مناسب در جای مناسب مانند یک راهنمای درست می ماند که از آشفتگی جلوگیری میکند. تابلو سازی تابلوهای راهنمای طبقات جهت اطلاع رسانی و تفکیک در مورد بخش ها،واحدها واتاق های مربوط به یک ساختمان تولید می گردند. جهت توضیحات و اطلاعات بیشتر به منوی خدمات تابلوسازی مراجعه نمائید.


[ بازدید : 900 ] [ امتیاز : 3 ] [ نظر شما :
]

تابلوسازی حروف استیل

دوشنبه 17 تير 1398
13:18
بک لینک 09125879258


تابلوسازی حروف استیل

ساخت تابلو حروف برجسته استیل از سال های دور مورد استفاده تابلوسازان در ساخت تابلوهای تبلیغاتی مورد استفاده قرار میگرفت ، مزایای تابلو حروف برجسته ، استقامت فراوان و زیبائی چشمگیر، دوام بلندمدت آن میباشد که اگر در ساخت اولیه و طراحی و لحیم کاری تابلو سازی دقت کامل شود هیچ زمانی خراب و حتی براثر ریزش آب و باران، گرما و سرما هرگز مات و کدر و یا زنگ زده نمی شود.


[ بازدید : 841 ] [ امتیاز : 3 ] [ نظر شما :
]

تابلو حروف پلاستیک یا پلکسی

دوشنبه 17 تير 1398
13:18
بک لینک 09125879258

تابلو حروف پلاستیک یا پلکسی

تابلو پلکسی یکی از رایج ترین تابلو های حروف برجسته در ایران میباشند . تابلو پلکسی گلاس نوعی پلاستیک می باشد که ظاهری بسیار شفاف و شبیه به شیشه دارد.نورپردازی در این تابلو ها از طریق تابلو ال ای دی و یا تابلو اس ام دی انجام می پذیرد.ساخت تابلو های پلکسی گلاس قابل اجرا بر روی انواع کامپوزیت ، سنگ ، چوب ، MDF ، PVC و… میباشند .به قسمت خدمات تابلو سازی راد مرجعه نمائید.


[ بازدید : 980 ] [ امتیاز : 3 ] [ نظر شما :
]
تمامی حقوق این وب سایت متعلق به استوری مگ است. || طراح قالب avazak.ir
ساخت وبلاگ تالار خرید بک لینک کشوری لوور آلومینیومی قیمت نمای کامپوزیت اجرای نمای کرتین وال نمای کارخانه کورد پاتوق ربات پرمیوم فارسی تلگرام آرایشگاه داماد نایلون حبابدار عطر مردانه اورجینال لیزر فوتونا درمان قطعی خروپف گلچین کلاه کاسکت تجهیزات نمازخانه مجله مثبت زندگی سبد پلاستیکی خرید وسایل شهربازی تولید کننده دیگ بخار تجهیزات آشپزخانه صنعتی پارچه برزنت مجله زندگی بهتر تعمیر ماشین شارژی نوار خطر خرید نایلون حبابدار نایلون حبابدار خرید آنتی ویروس خرید بک لینک خرید آنتی ویروس
بستن تبلیغات [X]